Zmiany w zakresie terminu potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę

Sejm na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. uchwalił zmianę ustawy Kodeks pracy.

W nowym stanie prawnym Kodeks pracy będzie stanowił, że jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

W dotychczasowym stanie prawnym wskazana czynności mogła zostać dokonana w dniu rozpoczęcia pracy. To rozwiązanie było krytykowane w szczególności przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, gdyż dość skutecznie ograniczało możliwość zwalczania praktyk polegających na nielegalnym zatrudnieniu. Zmiana, o której mowa powyżej, ma utrudnić stosowanie tego rodzaju praktyk i znacząco zwiększyć efektywność kontroli w tym zakresie.

Naruszenie wskazanego obowiązku będzie czynem zagrożonym karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2016 r.

equity_labor_law_640