Korzystne zmiany w IKE, IKZE i PPE

Od stycznie 2019 roku wzrosły roczne limity wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Pracownicze Programy Emerytalne.
III filar staje się coraz bardziej atrakcyjny.

Zarówno IKE jak i IKZE umożliwiają samodzielne oszczędzanie, oferowane przez fundusze inwestycyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe i dobrowolne fundusze emerytalne. Pracownicze Programy Emerytalne to z kolei forma grupowego, emerytalnego oszczędzania w zakładzie pracy.

W bieżącym roku zmiany w limitach wpłat wynoszą:

  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE): 14.295,- zł(limit w 2018 r. wynosił 13 329 zł).
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): 5.718,- zł(limit w 2018 r. wynosił
    5 331,60 zł)
  • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) : 21 442,50 zł(limit w 2018 r. wynosił 19 993,50 zł)

Źródło: Monitor Polski z 8 listopada z 2018 r.

Każde z ww. rozwiązań posiada swoje przywileje podatkowe.

Do zalet Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) należy przede wszystkim zwolnienie
z podatku od dochodów kapitałowych. Jest to jednak możliwe w przypadku, gdy wypłata nastąpi po 60 roku życia, a oszczędzający dokona wpłat na IKE w co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokona ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty. Gdy oszczędzający wypłaci wcześniej zaoszczędzone pieniądze, niestety musi zapłacić 19% podatku od dochodów kapitałowych. Środki te mogą być dziedziczone bez podatku od spadków i darowizn oraz zysków kapitałowych.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) cechują się możliwością odliczenia wpłat od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. W przypadku, gdy oszczędzający wypłaci środki z konta IKZE przed ukończeniem 5 roku oszczędzania i ukończenia 65 roku życia, będzie zobligowany do zapłaty PIT według obowiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%). Wypłata z konta IKZE po ww. terminach (a także wypłata przez spadkobierców) będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% od wypłacanej kwoty. Dochody z IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

Wypłata środków z Pracowniczych Programów Emerytalnych jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego, w przypadku gdy oszczędzający wypłaci pieniądze: po ukończeniu 60. roku życia, po ukończeniu 55. roku życia oraz uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych, automatycznie – po ukończeniu 70. roku życia oraz
na wniosek osoby uposażonej – w przypadku śmierci uczestnika PPE. Oszczędności w PPE
są własnością pracownika. Spadkobiercy mogą wypłacić pieniądze bez zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z raportami KNF rośnie liczba Polaków, oszczędzających środki w ramach III filaru.
Pod koniec czerwca 2018 roku konta IKE posiadało 960,6 tys. osób, natomiast IKZE 701,4 tys. osób. Natomiast w 2017 r. wzrosły wartości aktywów zgromadzonych w PPE – aż do 12,6 mld zł.