Znaczenie ujemnego kapitału własnego w spółce z o. o.

Ujemny kapitał oznacza zagrożenie kontynuacji działalności spółki. Gdy strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest zobligowany do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Wspólnicy mogą podjąć decyzję o pokryciu straty z dopłat. Jest to możliwe pod warunkiem, że umowa spółki to przewiduje i zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę w tej sprawie. Jeżeli kolejne wyniki finansowe nadal będą wykazywały stratę, to zarząd może nawet zdecydować o przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego w oparciu o uchwałę o rozwiązaniu spółki powziętą przez wspólników w trybie art. 270-290 k.s.h. Likwidacja spółki, czyli wykreślenie jej z rejestru, nastąpi dopiero po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej, a nie z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników.

negative_equity_640x480