Zmiany w ustawie o rachunkowości, uproszczenia w sprawozdawczości finansowej

23 września 2015r weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która oprócz uproszczeń w sprawozdaniach małych jednostek obejmuje min. zmiany w zakresie wyceny wartości firmy, kosztów zakończonych prac rozwojowych czy też prezentacji zysków i strat nadzwyczajnych.

Niestety ustawa nakłada też na wybrane jednostki nowy obowiązek sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Wprowadzone ułatwienia mają generalnie zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. – z możliwością przyjęcia tych rozwiązań już do sprawozdań finansowych za 2015 r.

calculator_www