Zakres usług

Zakres Usług

Nasze biuro rachunkowe wykonuje pełen zakres usług księgowych:

 • Księgi rachunkowe - Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości (zestawienie obrotów i sald, dziennik zapisów). Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą.
 • VAT - Przekazanie w uzgodnionym terminie informacji dt. wysokości podatku VAT za dany miesiąc, przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta deklaracji VAT do US.
 • CIT - Przekazanie w uzgodnionym terminie informacji dt. wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Sporządzenie zeznania rocznego dt. podatku dochodowego CIT-8 i jego ewentualnej korekty.
 • Deklaracje GUS - Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji do Urzędu Statystycznego.
 • INTRASTAT - Sporządzanie miesięcznych deklaracji INTRASTAT dla firm prowadzących handel wewnątrz UE.
 • Reprezentacja - Reprezentacja podatnika przed Urzędem Skarbowym w sprawach i postępowaniach związanych z rozliczeniem podatków VAT i CIT.
 • Biegły Rewident - Współpraca z wybranym przez Klienta biegłym rewidentem przy sporządzaniu raportu z badania sprawozdania finansowego.
 • Konsultacje - Bieżące konsultacje dt. ujęcia w księgach rachunkowych poszczególnych operacji gospodarczych oraz organizacji obiegu dokumentów.

Oraz więcej:

 • Raport zobowiązań i należności - Przekazywanie w uzgodnionym terminie (codziennie, tygodniowo lub miesięcznie) raportu dt. aktualnych zobowiązań i należności handlowych sporządzanego na ustalony dzień, poprzedzający dzień sporządzenia raportu.
 • Raport faktoringu - Przekazywanie w uzgodnionym terminie (codziennie, tygodniowo lub miesięcznie) raportu dt. factoringu zawierającego:
  - informację dotyczącą wykorzystania limitu factoringu w poszczególnych bankach;
  - informację dotyczącą wykorzystania limitu factoringu dla poszczególnych Klientów w danym banku.
 • Raport pomocy publicznej (de minimis, ZFRON, ZFŚS) - Przekazywanie w uzgodnionym terminie (codziennie, tygodniowo lub miesięcznie) raportu dt. otrzymanej i wykorzystanej pomocy publicznej, zawierającego:
  - informacje dotyczącą wartości obowiązkowych odpisów na poszczególne fundusze pomocy publicznej;
  - informację dotyczącą wartości wykorzystania pomocy publicznej w rozbiciu na poszczególne fundusze i grupy.
 • Wygenerowane przelewy - Wygenerowanie i przesłanie (bądź zaczytanie do banku) przelewów na zobowiązania Klienta wg daty ich wymagalności. Klient otrzymuje gotowe, zaczytane przelewy, które wymagają jedynie zatwierdzenia, Klient nie traci czasu na wykonywanie przelewów samodzielnie.
 • Wygenerowane faktury sprzedaży - Wygenerowanie i wydrukowanie (bądź przesłane w formie elektronicznej) faktur sprzedaży zgodne z zawartymi umowami na usługi stałe.

Po podpisaniu umowy z Equity Investments, Klient zobowiązany jest jedynie do następujących czynności: informowania biura o zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe, dostarczania dokumentów księgowych na bieżąco w wersji elektronicznej, a raz w miesiącu papierowych.

Każdorazowo usługa outsourcingu szczegółowo dopasowywana jest do potrzeb i wymagań branżowych oraz specyfiki działania naszego Klienta.