Sankcje za niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. dzień kończący rok obrotowy, dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości lub postawienia w stan likwidacji. Nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia powyższych zdarzeń. Sporządzone sprawozdanie zatwierdza się w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. W ciągu 10 dni od zatwierdzenia, roczne sprawozdanie przekazuje się do urzędu skarbowego.

Niewywiązanie się z obowiązku może skutkować karą grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch (dot. sprawozdania za rok 2015) a w przypadku sprawozdania za rok 2016 oby karom łącznie.

Zgodnie z art. 80b kks niezłożenie do właściwego organy podatkowego sprawozdania finansowego, raportu lub opinii, podlega karze za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny przypadająca na rok 2016 wynosi od 185 zł do 37 000zł i może być nałożona w formie:

  • mandatu karnego w kwocie do 3 700 zł
  • wyroku nakazowego do kwoty 18 500 zł
  • grzywny do kwoty 37 000 zł

eisa_law_www