Rewolucyjne zmiany w zasadach zawierania umów o pracę na czas określony

Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza radykalne zmiany w naszym porządku prawnym. Nowe rozwiązania dotyczą przede wszystkim dopuszczalności stosowania umowy o pracę na czas określony, jak również zasad rozwiązywania tego rodzaju umów o pracę. Nowela zmienia również w zasadniczy sposób zakres zastosowania umowy o pracę na okres próbny, jak również reguluje wprost instytucję zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zwrócenia uwagi wymaga również rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie.

Pomimo że nowelizacja zakłada półroczne vacatio legis, to jednak skomplikowane przepisy przejściowe sprawiają, że już dziś warto się zastanowić nad konsekwencjami wdrożenia nowych rozwiązań prawnych, jak również ich wpływem na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Długi okres przejściowy umożliwia jednak podjęcie pewnych działań, które zminimalizują skutki zastosowania nowych ograniczeń

news0508